Stichting Bildung is de springplank voor startende culturele ondernemers. Bildung stimuleert persoonlijke en creatieve ontwikkeling en vergroot de leefbaarheid in Amsterdam door leegstaand vastgoed te transformeren tot sociaal culturele centra met een woon-werkfunctie. Dit wordt bewerkstelligd door diverse samenwerkingen aan te gaan met creatieve ondernemers, professionele instellingen en individuen uit Amsterdam. Ons doel is een toegankelijk cultureel programma aan te bieden met en voor de wijk. Het betrekken van buurtbewoners als mede vormgevers en meedenkers van dit programma vormt een belangrijk schakel in onze werkzijde en visie. Zowel omwonenden als externe ondernemers helpen met hun creatieve inbreng om zodoende het platform verder te ontplooien.

Stichting Bildung is een plek waar duurzaamheid, kunst en cultuur, en sociaal ondernemerschap samenkomen. Sinds 2015 is de locatie van Stichting Bildung gevestigd in DeKerk (voormalige Vianneycentrum) aan het Waterlandplein in Amsterdam Noord. Samen met de woongroep en vrijwilligers is van deKerk een sociaal cultureel centrum gemaakt.

Missie

Polarisatie op zowel politiek, sociaal economisch als cultureel vlak kan de samenleving onderdruk zetten. Onze maatschappij dreigt steeds verder verdeeld te raken in afzonderlijke groepen waartussen interactie, kennisuitwisseling en wederzijds begrip steeds minder vanzelfsprekend lijkt te zijn. Als stichting willen wij ons inzetten om lokaal, op buurtniveau hier iets aan te doen. Het ideaal dat bij Bildung centraal staat is een samenleving waar men van elkaar kan leren en samen kan werken ter bevordering van algemene kennis en persoonlijke vaardigheden, om de sociale interactie weer centraal te stellen en wederzijds begrip te bevorderen.

De term ‘bildung’ stamt uit de achttiende eeuw. Dankzij de Duitser Wilhelm von Humboldt (1767-1835) werd ‘Bildung’ een kernbegrip in de Duitse sociale filosofie en pedagogiek. Een veel geciteerde passage uit Humboldts werk Ideen zu einem Versuch die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen (1792) luidt: ‘Het ware doel van de mens – niet het doel dat de veranderlijke neiging, maar het doel dat de eeuwige onveranderlijke rede hem voorschrijft – is de hoogste en meest geproportioneerde vorming van zijn krachten tot een geheel.’